Công văn về việc giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán

  • Công văn số 34/CV-Cty về việc giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)
  • Công văn số 35/CV-Cty về việc giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)
  • Công văn số 35/CV-Cty về việc giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất năm 2017 trước và sau kiểm toán (download tại đây)