Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

Tài liệu đại hội cổ đông 2016

on .

Vui lòng chọn tài liệu đại hội cổ đông 2016 để tải về

 1. Thư mời ĐHĐCĐ năm 2016
 2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016
 3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2016
 4. Báo cáo HĐQT năm 2015
 5. BC kết quả SXKD năm 2015 và KH năm 2016
 6. Mẫu đơn đề cử HĐQT
 7. Mẫu đơn ứng ứng HĐQT
 8. Mẫu sơ yếu lý lịch
 9. Nội dung sửa đổi điều lệ 2016
 10. Phương án phát hành cổ phiếu
 11. Thư đề cử bầu bổ sung HĐQT
 12. TT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
 13. TT phân phối lợi nhuận chia cổ tức 2015 và KH năm 2016
 14. TT sửa đổi điều lệ
 15. TT tăng vốn điều lệ
 16. TT về bổ sung nhân sự  HĐQT

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN