Giá Vàng | Ngoại tệ | Mã cổ phiếu HNX: RCL

flag-english flag-vietnam

RCL: 30/12/2013, Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 12%

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL của CTCP Địa ốc Chợ Lớn như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2013
3. Lý do và mục đích:   
 * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cp)
          - Thời gian thực hiện: 15/01/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/01/2014.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

RCL: 21/3/2013 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 8% và họp ĐHCĐ

.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2013

Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và chia cổ tức đợt 1 năm 2012.

1. Chia cổ tức đợt 1 năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện : 08%/mệnh giá (800 đ/cp)

- Thời gian thực hiện : 31/05/2013

- Địa điểm thực hiện :

* Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 : 1 ( 1cp - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 25/04/2013

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

RCL: 15/1/2013 GDKHQ chia cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu 12%

.

Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/1/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2013

Lý do và mục đích: Chia cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ phiếu tại: Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

Theo Trí Thức Trẻ/VSD

RCL: 15/03/2012, ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ và trả cổ tức bằng tiền 1.000 đ/cp

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (mã CK: RCL) như sau:

1.      Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2012

2.      Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2012

3.      Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1 ( 1cp được 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian họp: 18/04/2012

+ Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau

- Trả cổ tức bằng tiền  đợt 1 năm 2011:

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đ/cp)

+ Địa điểm thực hiện:

* Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/05/2012.

* Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Thời gian thực hiện: 18/05/2012

RCL: 22/11/2010 – Ngày GDKHQ thưởng CP tỷ lệ 100:50

.

Căn cứ thông báo số RCL/TB-VSD ngày 08/11/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2010

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2010

- Lý do và mục đích: Chia thưởng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ nhận được 50 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu thưởng cho cổ đông được Công ty hủy bỏ)

VD: Cổ đông có 183 cổ phiếu sẽ được thưởng (183x50):100 = 91,50 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sẽ nhận được 91 cổ phiếu thưởng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Địa ốc Chợ Lớn.

RCL: 21/09/2011, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2010, 500 đ/cp

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (mã CK: RCL) như sau:

1.      Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011

2.      Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011

3.      Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 07/10/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu Chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Địa ốc Chợ lớn (số 118 đường Hưng Phú, P.8, Q.8. TP. HCM)

+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

RCL: 14/9/2010 GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2009 và tạm ứng năm 2010 tỷ lệ 27%

.

Cổ tức được chi trả ngày 30/9/2010.

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã CK: RCL) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 3 năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010.

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 14/09/2010

Công ty tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2009 tỷ lệ 2% và tạm ứng cổ tức năm 2010 tỷ lệ 25%.

Cổ tức được chi trả ngày 30/9/2010.

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Địa Ốc Chợ Lớn kể từ ngày 30/09/2010.

RCL: 24/3-Chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên 2010 và trả cổ tức đơt 2/2009 (1.000 đ/cp)

.

Căn cứ thông báo số 656/TB-VSD ngày 10/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCL như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2010

- Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 22/03/2010

- Lý do và mục đích: 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

2. Chia cổ tức đợt 2 năm 2009

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/04/2010 đến ngày 28/04/2010

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

2. Chia cổ tức đợt 2 năm 2009:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/05/2010

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang chứng minh thư nhân dân đến làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/05/2010.

VIDEO CLIPS

BẢN ĐỒ CÁC DỰ ÁN