Bà Trần Thùy Dung – Người được ủy quyền công bố thông tin đã mua 70.100 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thùy Dung
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: RCL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 831 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 70.100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.931 CP (tỷ lệ 0,56%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá cổ phiếu không phù hợp, không đủ tài chính
– Ngày bắt đầu giao dịch: 19/07/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2021