Công bố thông tin về Cổ Đông lớn tại Công Ty Địa Ốc Chợ Lớn

RCL: Cổ đông Phạm Đình Bá Duy đã mua 125.000 cp, trở thành CĐL từ 12.6.2019
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Phạm Đình Bá Duy

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Bá Duy
– Mã chứng khoán: RCL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 346.600 CP (tỷ lệ 4,59%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 125.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 471.600 CP
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,24%
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 12/06/2019.