Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Năm 2020

Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị  ngày 24/06/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán Năm 2020; xin vui lòng tải xem tại đây: