Nghị quyết Hội Đồng Quản trị ngày 13/11/2019

Nghị quyết Hội Đồng Quản trị  Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Chợ Lớn về việc xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết, vui lòng xem tại đây: