Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc giảm vốn góp tại Công Ty Chợ Lớn Đà Nẵng

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 24/06/2020 về việc giảm vốn góp tại Công Ty Chợ Lớn Đà Nẵng; xin vui lòng xem tải tại đây: