Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (Vui lòng mở tại đây)

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát (Vui lòng mỏ tại đây)

3/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán (Vui lòng mở tại đây)

4/Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Vui lòng mở tại đây)

5/Tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Công ty.(Vui lòng mở tại đây)

6/ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức,  thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và  kế hoạch phân phối năm 2022.(Vui lòng mở tại đây)

7/ Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.(Vui lòng mở tại đây)

  • Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (vui lòng mở tại đây)

8/Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát. (Vui lòng mở tại đây)