Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1/ Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2020 và KH năm 2021 (vui lòng mở tại đây)

2/ Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020.(vui lòng mở tại đây)

3/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (vui lòng mở tại đây)

4/ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và Kế hoạch phân phối năm 2021 (Vui lòng mở tại đây)

5/ Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty – Quy chế nội bộ về quản trị Cty – Quy chế BKS (Vui lòng mở tại đây)

+ Bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Vui lòng mở tại đây)

+ Bảng tổng hợp sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Vui lòng mở tại đây)

+ Bảng tổng hợp sửa đổi quy chế hoạt động Ban kiểm soát (Vui lòng mở tại đây)

6/Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Vui lòng mở tại đây)

+ Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT (Vui lòng mở tại đây)

7/ Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 (Vui lòng mở tại đây)

8/ Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Cty (ESOP) năm 2021 (Vui lòng mở tại đây)