Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 25/08/2018

Hình ảnh : Thép cột Tầng 1 – Tâng 2

Hình ảnh : Bê tông nắp hầm

Hình ảnh : Bê tông nắp hầm