Bà Vũ Thị Hồng Vân – Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đã bán 17.135 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hồng Vân
– Mã chứng khoán: RCL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.135 CP (tỷ lệ 0,14%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Châu
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.208.085 CP (tỷ lệ 9,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17.135 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 17.135 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 26/08/2021
– Ngày kết thúc giao dịch: 06/09/2021.