Phạm Đình Bá Duy không còn là cổ đông lớn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Bá Duy- Mã chứng khoán: RCL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710.200 CP (tỷ lệ 5,12%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 87.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 622.500 CP (tỷ lệ 4,49%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/06/2024.