RCL: Ông Vũ Quốc Tuấn – Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quốc Tuấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: RCL
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.800 CP (tỷ lệ 1,33%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800 CP (tỷ lệ 0,01%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 21/10/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2019.