Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

1/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (vui lòng mở tại đây)

2/ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (vui lòng mở tại đây)

3/ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị (vui lòng mở tại đây)

4/ Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024) (Vui lòng mở tại đây)

5/ Tờ trình thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tăng vốn điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (Vui lòng mở tại đây)

6/ Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Vui lòng mở tại đây)

7/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Vui lòng mở tại đây)