Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020 (vui lòng xem tại đây)

2/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020 (vui lòng xem tại đây)

3/ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (vui lòng xem tại đây)

4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (vui lòng xem tại đây)

5/ Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động (vui lòng xem tại đây)

6/ Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty (vui lòng xem tại đây)

7/ Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định đầu tư các dự án (vui lòng xem tại đây)

8/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiếm toán năm 2020 (vui lòng xem tại đây)

9/ Tò trình thông qua việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (vui lòng xem tại đây)