Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1/ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 (vui lòng mở tại đây)

2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  (vui lòng mở tại đây)

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát (vui lòng mở tại đây)

4/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán (vui lòng mở tại đây)

5/ Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS, CBTT, TK, IR  năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023 (vui lòng mở tại đây)

6/ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (vui lòng mở tại đây)

7/ Tờ trình dừng thực hiện Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2021 (Vui lòng mở tại đây)

8/ Tờ trình giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa về mức 0% và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài (vui lòng mở tại đây)