RCL: Tài liệu ĐH cổ đông năm 2018

Tài liệu ĐH cổ đông năm 2018 RCL, vui lòng click từng mục để download

 1. Báo cáo thường niên năm 2017, xem chi tiết tại đây
 2. Điều lệ công ty cổ phần năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 3. Quy chế quản trị công ty năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 4. Nội dung họp ĐH CĐ thường niên năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 6. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017. Xem chi tiết tại đây
 7. Báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 8. Tờ trình của HĐQT sửa đổi quy chế quản trị năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 9. Tờ trình của HĐQT ủy quyền đầu tư 2018. Xem chi tiết tại đây
 10. Tờ trình của HĐQT xin ý kiến chia cổ tức năm 2017. Xem chi tiết tại đây
 11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiếm toán báo cáo tài chính năm 2018. Xem chi tiết tại đây
 12. Tờ trình phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Xem chi tiết tại đây
 13. Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổi sung điều lệ tổ chức, hoạt động của RCL năm 2018. Xem chi tiết tại đây