Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

Báo cáo của ban kiểm soát tại Đại Hội Cổ Đông năm 2019, vui lòng tải tại đây:

Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2014-2019), định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) tại Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2019, vui lòng tải tại đây:

Báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, vui lòng tại tại đây:

Tờ trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội Đồng Quản Trị  và Ban Kiểm Soát năm 2018, kế hoạch phân phối năm 2019, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư dự án ,vui lòng tải tại đây:

Quy chế tham gia đề cử, ứng cử  thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  nhiệm kì 2019-2024, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình về việc đề cử, ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị, vui lòng tải tại đây:

Tờ trình về việc đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm Soát, vui lòng tải tại đây: