Thư Mời Tham Dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Thư Mời tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019, Vui lòng tải tại đây:

Đơn xin ứng cử thành viên Ban kiểm Soát, vui lòng tải tại đây:

Đơn xin ứng cử Thành Viên HĐQT, vui lòng tải tại đây:

Giấy ủy quyền tham dự Đại Hội, vui lòng tải tại đây:

Đơn đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, vui lòng tải tại đây:

Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm Soát, vui lòng tải tại đây:

Sơ yếu lý lịch dùng để  tham gia làm ứng viên Ban Kiểm Soát, vui lòng tải tại đây:

Sơ yếu lý lịch dùng để tham gia làm ứng  viên Hội Đồng Quản Trị, vui lòng tải tại đây: