Tiến độ thi công dự án Felisa Riverside cập nhật ngày 11/7/2018

tiendo-felisa01

Hình ảnh : Gia công thép sàn hầm

tiendo-felisa02
Hình ảnh : Gia công thép sàn hầm

tiendo-felisa03
Hình ảnh: Bê tông sàn hầm khu vực 1

tiendo-felisa04
Hình ảnh: Bê tông móng khu vực 2