TP. Thủ Đức và các quận, huyện TP.HCM được quyết định giá đất cụ thể

Z4608860618792 776bdbb9cab91cce0c9da0642abb6c5d

Thực hiện nghị quyết 73 của Chính phủ, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc ủy quyền cho địa phương lập hội đồng thẩm định giá đất…

UBND TP.HCM vừa có Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên là lãnh đạo Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên môi trường.

Các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.

Phòng tài nguyên và môi trường sẽ giúp UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND TP.HCM cũng ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 được thi hành.

Đối với các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM trước ngày này thì vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt.

UBND TP.HCM giao các địa phương tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung ủy quyền quyết định giá đất cụ thể và thanh, quyết toán theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

UBND cấp huyện được quyết định giá đất

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (06/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14 (ngày 22/9/2021) của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất… và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Theo VNEconomy